آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته
نوشته شده توسط : مهدي نصراللهي

شرایط ورود و نام نویسی

 

شرایط ورود

ماده 1 : شرایط ورود در دوره های کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته)

کارشناسی ارشد پیوسته ، و دوره های دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و دامپزشکی ، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است :

1-     مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

2-    داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید اموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزش های حوزوی ( مطابق شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گوتهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم ، تحقیقات یا فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .

3-    پذیرفته شدن در آزمون ورودی

4-    سپرده تعهد خدمت بر اساس ظوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه  

 

 نام نویسی

ماده 2: پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود ، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی  پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند .

عدم مراجعه دانشجو به این مفهوم است که در صورت تاخیر و یا عذر موجه ،حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد . ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی با دلایل مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

 

منع تحصیل همزمان

ماده 4: دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت .در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت ، محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعداد های درخشان ) از شمول این ماده مستثنی هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

 

 

 نظام آموزشی

 

تعریف واحد درسی

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت ،عملی (یا آزمایشگاهی) 32 ساعت ، کارگاهی ( یا عملیاتی میدانی) 48 ساعت، کار آموزی و کارورزی (یا کار در عرصه ) 68 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی ) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه ، متناسب با آن واحد ، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

 

سال تحصیلی

ماده 6: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت اموزش محسوب نمی شود.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده 7: تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند .

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس ، و جابه جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

ماده 8: دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به د انشجویان ارائه دهند. مشروط بر آن که تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

 

ساعات حل تمرین  

ماده 9: دانشگاهها می توانند، در صورت لزوم ، به تشخیص گروه آموزشی ، در هر رشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت ، و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته در طول دوره بیفزایند.

 

 

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 

تعداد واحدها

 ماده 10: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

دوره های کاردانی: بین 68 تا72 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : 130 تا135 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی: 130 تا140 واحد

دوره های کارشناسی ناپیوسته : 67 تا70 واحد

دوره های کارشناسی ارشد پیوسته: 172 تا182 واحد

ماده 11: هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره1: در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 4: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاه ، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .

تبصره 5: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

 

دروس پیش نیاز

ماده 12: آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همان رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها ، در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا( پیش نیاز دانشگاهی ) علاوه بر درس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1: تعیین نوع درس ، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2: سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان ، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد.

تبصره3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها ، از هر حیث ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است. نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال


:: موضوعات مرتبط: موسسه آموزش عالي غير انتفاعي سهروردي , آیین نامه های آموزش عالی , ,
:: بازدید از این مطلب : 550

|
امتیاز مطلب : 16
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 ارديبهشت 1391 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: