فایل های مبحث مدل سازی ریاضی برنامه ریزی خطی عدد صحیح - 1395-07-05 14:28:00
جزوه درسی مدیریت تولید - 1394-12-22 16:20:00
فایل آموزشی برنامه ریزی برنامه ریزی آرمانی - 1394-10-05 12:03:00
فایل آموزشی برنامه ریزی پویای قطعی - 1394-10-05 11:55:00
فایل آموزشی برخی حالات خاص و الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی - 1394-10-05 11:51:00
روش سیمپلکس تجدید نظر شده در برنامه ریزی خطی - 1394-07-28 11:21:00
جزوه درسی تحقیق در عملیات 1 - بخش دوم - 1394-07-21 09:16:00
جزوه درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها - بخش اول - 1394-07-21 09:11:00
جزوه درسی تحقیق در عملیات 1 - بخش اول - 1394-07-13 10:22:00
جزوه درس مدل سازی ریاضی در برنامه ریزی خطی - بخش اول - 1394-07-13 10:05:00
از فوائد پاره آجر! (حکایت مدیریتی) - 1393-02-09 18:47:00
فایل ارائه درس ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ مدیریت - 1393-02-09 18:39:00
راه گوساله (حکایت مدیریتی) - 1393-02-03 08:12:00
ساختار پروژه پایانی و فرم گزارش پیشرفت - 1393-02-02 15:37:00
یک جزوه مناسب و جامع در خصوص انتگرال - 1392-09-30 08:57:00
جزوه حد و پيوستگي - 1391-09-19 13:03:00
جزوه مثلثات - 1391-08-21 15:43:00
خلاصه نكات كليدي مبحث انگيزش در رفتار سازماني - 1391-07-23 09:54:00
طرح درس مديريت رفتار سازماني - 1391-07-16 11:32:00
جدول ثابت ها در كنترل كيفيت - 1391-03-01 07:56:00
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته - 1391-02-26 13:19:00
آيين‌نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر - 1391-02-03 09:23:00
چند تمرين نمودارهاي كنترل كيفيت براي متغيرها - 1391-01-26 11:05:00
الگوي پيشنهادي جهت تدوين برنامه استراتژيك منابع انساني - 1391-01-19 12:30:00
آشنايي با ويژگي هاي يك مقاله علمي پژوهشي - 1391-01-19 09:08:00