آيين‌نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر
نوشته شده توسط : مهدي نصراللهي


مقدمه:

 

در اجراي سياست هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 5 بخش ج از ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ 18/5/84 مجلس شوراي اسلامي مبني بر برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت هاي راهبردي كشور در حوزه هاي مختلف علوم و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز، آيين نامه ذيل تدوين مي شود:

 

 

 

ماده1: به منظور رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود:

 

وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

شوراي هدايت: شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش كشور

 

دانشگاه: هر يك از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه طبق مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كنند.

 

دوره پايين تر: دوره تحصيلي فعلي متقاضي

 

دوره بالاتر : دوره تحصيلي بلافاصله بعدي متقاضي

 

رشته: هر يك از  كد رشته هاي - محل هاي مذكور در دفترچه پذيرش دانشجو در سال ورود دانشجو به دانشگاه بدون در نظر گرفتن دوره روزانه يا نوبت دوم (شبانه)

 

 

 

ماده2: متقاضيان ورود به دوره كارشناسي پيوسته:

 

2-1- دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي (موضوع مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي) با معرفي دبيرخانه المپياد.

 

2-2- رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بين المللي خوارزمي، جوان خوارزمي ، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هر يك از اين جشنواره ها.

 

تبصره1: جشنواره و مسابقه هاي صنفي جزء مسابقات معتبر علمي شناخته نمي شود.

 

2-3- نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين المللي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري و يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند با معرفي معاونت آموزشي وزارت علوم.

 

تبصره: پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي بصورت مشروط و ثبت نام قطعي دانشجوپس از كسب ميانگين دو نيمسال اول تحصيلي وي كه برابر با حداقل ميانگين دوره مذكور پس از تاييد گروه پذيرنده انجام خواهد شد.

 

ماده 3: متقاضيان ورود به دوره كارشناسي ارشد:

 

3-1- دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه حداكثر در مدت هشت نيمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل جزء ده درصد برتر از مجموع دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.

 

 

 

تبصره1: چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به دلايلي خارج از اختيار خود مانند بيماري و زايمان با تاييد پزشك معتمد و مرخصي تحصيلي (بدون احتساب در سنوات) بيش از مدت مجاز مذكور در اين آيين نامه شود، پس از طرح در كميته استعدادهاي درخشان از طريق معاونت آموزشي دانشگاه به معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تاييد ارسال و با تاييد نهايي معاونت آموزشي وزارت، استفاده از تسهيلات مربوط امكان پذير مي باشد. بديهي است طول مدت تحصيل اين قبيل از دانشجويان پس از كسر مرخصي نبايد از هشت نيم سال بيشتر شود. اين دانشجويان با دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود مقايسه خواهند شد و در صورت كسب حداقل معدل آخرين نفر ده درصد انتخاب شده در سال ورودي خود انتخاب مي شوند.

 

 

 

تبصره2: اولويت اصلي ادامه تحصيل دانشجويان مشمول اين ماده با دانش آموختگان دانشگاه اصفهان است ولي در صورت عدم تكميل ظرفيت، از ده درصد دانش آموختگان متقاضي از دانشگاههاي كشور با تاييد كميته استعداد هاي درخشان نيز مي توانند داوطلب استفاده از تسهيلات اين آيين نامه در دانشگاه اصفهان باشند. پذيرش اين دانشجويان از طريق مصاحبه و با بررسي و موافقت گروه پذيرنده خواهد بود.

 

 

 

تبصره3: دانشگاه حداقل يك نفر و حداكثر ده درصد (10%) از ظرفيت پذيرش تعداد ثبت نام شدگان همان سال در هر يك از رشته هاي دوره ي بالاتر را به دانش آموختگان دوره پايين تر در دانشگاه اصفهان اختصاص مي دهد.

 

 

 

تبصره4:بر اساس آيين نامه شماره 1354/21 مورخ 29/2/89 دانشگاه اصفهان حداكثر ده درصد (10%) از ظرفيت پذيرش تعداد ثبت نام شدگان همان سال در هر يك از رشته هاي دوره ي بالاتر را به دانش آموختگان دوره پايين تر ساير دانشگاه ها اختصاص مي دهد.

 

تبصره5:در صورتي كه مقدار درصد محاسبه شده در دفترچه آزمون در هر يك از دوره هاي تحصيلي پايين تر يا بالاتر عدد صحيحي نباشد، گرد كردة آن عدد با تقريب اضافي ملاك عمل خواهد بود.

 

 

 

تبصره 6: اولويت استفاده از تسهيلات آئين نامه استعدادهاي درخشان در مقطع بالاتر با دانشجويان همان گرايش است اما در صورت وجود ظرفيت خالي دانشجويان گرايش هايي كه مقطع بالاتر آن در دانشگاه اصفهان دائر نيست با موافقت گروه پذيرنده مي توانند در گرايش مرتبط پذيرفته شوند.

 

 

 

3-2- رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپياد هاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته با معرفي دبيرخانه المپياد.

 

3-3- دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت.

 

3-4- رتبه هاي اول تا سوم جشنواره هاي بين المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هر يك از جشنواره ها.

 

3-5- رتبه اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين المللي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري و يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند با معرفي مراجع ذيربط.

 

3-6- رتبه هاي اول كشوري جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر در رشته مرتبط  با طرح ابتكاري و يا زمينه اي كه در آن برگزبده شده اند با معرفي مراجع ذيربط.

 

 

 

ماده 4: افراد مشمول مواد 2 و 3 مي توانند بدون شركت در آزمون ورودي و صرفا" براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي، فقط يكبار تقاضاي استفاده ار آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي را داشته باشند.

 

4-1- متقاضيان مشمول بند 1، 2، 3 از ماده 2و 2، 3، 4، 5 و 6 از ماده 3 اين آيين نامه در صورت كسب امتياز لازم در مصاحبه علمي پذيرش آنها قطعي خواهد شد.

 

 

 

ماده 5: ��دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره ها و مسابقات علمي بين المللي�� مصوب شوراي هدايت بعهده معاونت آموزشي وزارت است.

 

 

 

ماده6: پذيرش دانشجوي ممتاز مذكور در مواد 2و3و8 (رعايت شرايط مندرج در هر بند) در دوره هاي تحصيلي بالاتر در نوبت اول و بدون پرداخت شهريه انجام مي شود.

 

 

 

ماده 7: چگونگي انتخاب افراد برتر توسط دفتر هدايت استعداد هاي درخشان جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد

 

1- دفتر هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه اصفهان موظف است تعداد10% برتر مربوط به هر رشته گرايش در مقطع كارشناسي را (بدون ذكر نام) حداكثر تا 15 خرداد هر سال محاسبه و به اطلاع گروه ها و دانشجويان برساند.

 

2- استخراج نام دانش آموختگان 10% رتبه برتر در تاريخ 15 تا 20 مرداد هر سال انجام خواهد شد. در  رشته هايي كه دانشجويان موظف به گذراندن درس پروژه در پايان دوره كارشناسي هستند اعلام اسامي دانش آموخته گان 10% برتر در آن رشته ها حداكثر تا 20 شهريور ماه همان سال انجام مي شود.

 

3- اعلام اسامي پذيرفته شدگان 10% برتر همزمان با اعلام اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد توسط سازمان سنجش روي سايت دانشگاه قرار مي گيرد و همزمان با آنان ثبت نام خواهد نمود.

 

4- پس از اعلام اسامي، داوطلبان به مدت حداكثر 3 روز مي توانند اعتراض خود را با ذكر دلايل به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه دهند. دفتر استعدادهاي در خشان دانشگاه موظف است طي حداكثر 5 روز به اعتراضات رسيدگي و پاسخ دهد.

 

5- در صورتي كه تعداد افراد حائز شرايط (10% برتر) دانش آموختگان دانشگاه اصفهان بيش از ظرفيت 10% كارشناسي ارشد باشد ملاك پذيرش 10% ظرفيت كارشناسي ارشد خواهد بود و افراد مازاد10% برتر كارشناسي به عنوان ذخيره معرفي مي شوند و در صورتيكه هر كدام از افراد اصلي انصراف دهند افراد ذخيره جايگزين آنها خواهند شد.

 

6- اگر ظرفيت 10% كارشناسي ارشد بيشتر از 10% برتر دانش آموختگان كارشناسي دانشگاه اصفهان در همان رشته باشد رتبه هاي پايين تر از 10% برتر نمي توانند جايگزين شوند. اين ظرفيت خالي مي تواند توسط رتبه هاي برتر دانشگاه هاي ديگرو يا گرايش هاي ديگر همان رشته با تشخيص گروه پذيرنده پر شود.

 

7- دانش آموختگان حائز رتبه 10% رتبه برتر كارشناسي مي توانند متقاضي ادامه تحصيل در رشته هاي كارشناسي ارشد بين رشته اي مرتبط با رشته تحصيلي خود باشند. پذيرش آنها از طريق مصاحبه علمي و تاييد گروه پذيرنده خواهد بود.

 

8- پس از استخراج اسامي فوق توسط دفتر استعدادهاي درخشان مراتب از طريق حوزه معاونت آموزشي به گروه هاي آموزشي اعلام و پس از امتياز بندي توسط گروه ها با توجه به شاخص هاي تعيين شده قبلي نتايج از طرف گروه و دانشكده به مديريت تحصيلات تكميلي ارسال مي شود.

 

9- ثبت نام و دانشجويان بصورت مشروط و پس از انجام مراحل گزينش دانشجو، ثبت نام قطعي انجام مي پذيرد.

 

 

 

ماده 8: متقاضيان ورود به دوره دكتري (Ph.D.  ):

 

شرط لازم براي داوطلبان اين دوره عبارت است از:

 

1- حداكثر سن داوطلبان 33 سال تمام.

 

*متقاضي بعد از احراز شرط فوق در صورتيكه يكي از شرايط زيررا داشته باشد مي تواند نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايد.

 

 1- دانشجويان كارشناسي ارشد كه حداكثر يك سال از دفاع پايان نامه آنها گذشته باشد با حداقل ميانگين نمره ي 17 (بدون احتساب نمره پايان نامه) و نمره پايان نامه حداقل 18 و داراي دو مقاله در مجلات علمي � پژوهشي (داراي نمايه معتبر)داخل يا خارج از كشور. با افزايش سنوات پس از فارغ التحصيلي به ازاي هر سال يك مقاله بر تعداد مقالات فوق افزوده خواهد شد.

*دانش آموختگان شيوه آموزش محور با توجه به دارا نبودن نمره پايان نامه جزو رتبه هاي اول تا سوم هر دو شيوه آموزشي (آموزشي پژوهشي، آموزش محور) نيز باشند.

 

 

2- دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد فقط براي اولين سال پس از فارغ التحصيلي.

 

 

 

تبصره 1: پذيرش نهايي داوطلبان دوره دكتري  منوط به كسب امتيازات لازم در جلسه مصاحبه علمي كه توسط گروه تخصصي مربوطه برگزار خواهد شد، مي باشد.

 

 

 

ماده9: پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در مواد 2، 3 و 8 (با رعايت شرايط مندرج در هر بند) در دانشگاه اصفهان به صورت رايگان   مي باشد.

ماده10: ظرفيت پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده هاي 2، 3و8 از طريق استعدادهاي درخشان مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در دانشگاه اصفهان مي باشد.

 

ماده 11: چگونگي انتخاب افراد برتر توسط دفتر هدايت استعدادهاي درخشان جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري

 

1- مصاحبه علمي داوطلبان حائز شرايط براي ورود به دوره دكتري از طريق آيين نامه استعدادهاي درخشان حداكثر يك هفته پس از برگزاري مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون كتبي دكتري برگزار خواهد شد و نتيجه حداكثر يك هفته پس از مصاحبه اعلام خواهد شد.

2- گروه آموزشي نمي تواند به هر دليلي ظرفيت ورود به دوره دكتري از طريق آيين نامه استعدادهاي درخشان را صفر اعلام نمايد. البته پس از برگزاري مصاحبه علمي مي تواند هيچكدام از داوطلبان را نپذيرد.

:: موضوعات مرتبط: آیین نامه های آموزش عالی , ,
:: بازدید از این مطلب : 450
|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 ارديبهشت 1391 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: